Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 16 juni 2014 klockan 19.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Föredragningslista och bilagor finns Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av interpellation från Tomas Ödeslätt (M) om Falköpings vänorter
  Dnr 2014/00165 198
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 44/2014
             b) Kommunstyrelsens ordförandes svar 2014-06-02

 5. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om att gynna byggandet av passivhus
  Dnr 2012/00471 225
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 102/2014
             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-04-22
             c) Byggnadsnämnden § 47/2014
             d) Motionen

 6. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om krav på socialt ansvar vid offentlig upphandling
  Dnr 2013/00470 059
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 103/2014
             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-02
             c) Socialnämnden § 42/2014 med tjänsteutlåtande
             d) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 23/2014
             e) Byggnadsnämnden § 46/2014
             f) Tekniska nämnden § 27/2014
             g) Kultur- och fritidsnämnden § 9/2014
             h) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 6/2014
             i) Räddningsnämnden § 9/2014
             j) Motionen

 7. Förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg
  Dnr 2014/00046 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 104/2014
             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-08
             c) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 2/2014
             d) Missiv från Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17
             e) Förbundsordning för Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm
             f) Förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg

 8. Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg
  Dnr 2014/00125 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 105/2014
             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-07
             c) Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund § 25/2014
             d) Måldokument och samverkansavtal

 9. Förtroendemannaorganisation m.m. för Falköpings kommun mandatperioden 2015–2018
  Dnr 2014/00102 100
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 106/2014
             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-04-28 med bilaga
             c) Förtroendemannagruppen § 16/2014
             d) Inkomna remissvar

 10. Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun – revidering
  Dnr 2014/00184 024
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 107/2014
             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-05-12
             c) Förtroendemannagruppen § 19/2014
             d) Förslag till nya bestämmelser

 11. Gemensam dokumenthanteringsplan för Falköpings kommun – revidering
  Dnr 2014/00179 004
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 110/2014
             b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande 2014-04-30
             c) Dokumenthanteringsplanen

 12. Vision för miljömässig hållbarhet i Falköpings kommun
  Dnr 2014/00178 403
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 111/2014
             b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2014-04-29 med bilaga

 13. VA-taxa – revidering
  Dnr 2014/00123 346
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 112/2014
             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-05-08
             c) Tekniska nämnden § 48/2014 med underlag
             d) Förslag till ny taxa
             e) Nuvarande taxa

 14. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet
  Dnr 2014/00176 450
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2014
             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-07
             c) Direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 8/2014
             d) Revisionsberättelse
             e) Granskningsrapport
             f) Årsredovisning

 15. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet
  Dnr 2014/00177 400
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 119/2014
             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-13
             c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 1/2014
             d) Revisionsberättelse
             e) Granskningsrapport
             f) Årsredovisning

 16. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet
  Dnr 2014/00130 100
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 120/2014
             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-08
             c) Direktionen för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten § 2/2014
             d) Revisionsberättelse
             e) Granskningsrapport
             f) Årsredovisning

 17. Falköpings kommuns kvartalsuppföljning mars 2014
  Dnr 2014/00150 100
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 121/2014
             b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2014-05-12
             c) Falköpings kommuns kvartalsuppföljning mars 2014
             d) Kommunstyrelsen § 93/2014

 18. Entledigande av Christina Karén (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning
  Dnr 2014/00206 101
  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-26

 19. Entledigande av Christina Karén (M) från uppdragen som ledamot i socialnämnden och ersättare för ombud i föreningen ”Det finns bruk för alla” samt återbesättande
  Dnr 2014/00205 101
  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-26

 20. Entledigande av Ingegerd Darius Reinholdsson (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden samt återbesättande
  Dnr 2014/00207 101
  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-27
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies