Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 oktober 2015 klockan 9:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns Här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om tjänstegaranti inom byggnadsnämndens ansvarsområde
  Dnr 2015/00063 231
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 179/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-09
            c) Byggnadsnämnden § 105/2015
            d) Kommunstyrelsen § 100/2015
            e) Motionen

 5. Delårsrapport för Falköpings kommun år 2015
  Dnr 2015/00366 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 184/2015
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-08-25
            c) Falköpings kommuns delårsrapport
            d) Revisorernas bedömning
            e) Granskningsrapport

 6. Regler för kommunalt partistöd
  Dnr 2015/00374 104
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 185/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-05-27
            c) Förslag till regler för kommunalt partistöd

 7. Inrättande av en demokratiberedning
  Dnr 2015/00325 001
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 187/2015
            b) Majoritetens förslag 2015-08-10

 8. Val av demokratiberedning
  Dnr 2015/00490 102

 9. Ändring av årsarvodet för barn- och utbildningsnämndens ordförande
  Dnr 2015/00437 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 188/2015
            b) Majoritetens förslag 2015-09-15

 10. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning
  Dnr 2015/00308 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 189/2015
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-09-22
            c) Förslag till reviderade riktlinjer

 11. Revidering av Skaraborgs kommunalförbunds förbundsordning
  Dnr 2015/00329 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 191/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-09-15
            c) Skaraborgs kommunalförbund § 15/2015
            d) Förslag till ny förbundsordning

 12. Revidering av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs förbundsordning
  Dnr 2015/00301 450
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 192/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-08-27
            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 9/2015
            d) Förslag till ny förbundsordning

 13. Renhållningstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2016
  Dnr 2015/00230 356
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 193/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-03
            b) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 6/2015
            c) Förslag till taxa

 14. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
  Dnr 2015/00296 406
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 194/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04
            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 9/2015
            d) Förslag till ändrad taxa

 15. Ändring av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
  Dnr 2015/00295 406
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 195/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04
            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 10/2015
            d) Förslag till ändrad taxa

 16. Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer
  Dnr 2015/00297 406
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 196/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-04
            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 12/2015
            d) Förslag till taxa

 17. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
  Dnr 2015/00385 346
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 197/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-14
            c) Tekniska nämnden § 80/2015
            d) Förslag till ändrad taxa

 18. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
  Dnr 2015/00393 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 58/2015

 19. Ändring av avgifter vid Ekehagens forntidsby år 2016
  Dnr 2015/00395 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 199/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 60/2015

 20. Ändring av avgifter vid Falbygdens museum
  Dnr 2015/00394 806
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 200/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-17
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 59/2015

 21. Taxa för uthyrning av Ållebergsgymnasiets lokaler
  Dnr 2015/00406 640
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 201/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-15
            c) Barn- och utbildningsnämnden § 71/2015
            d) Förslag till taxa

 22. Upprättande av vattenskyddsområde i Kättilstorp och Åsarp
  Dnr 2015/00305 422
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 205/2015
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-25
            c) Tekniska nämnden § 68/2015
            d) Samrådsredogörelse

 23. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2015
  Dnr 2015/00377 100
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 206/2015
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-09-24

 24. Entledigande av Mantas Mazeitavicius (SD) från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden
  Dnr 2015/00458 101
  Bilaga a) Avsägelse

 25. Entledigande av Lars-Olof Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2015/00489 101
  Bilaga a) Avsägelse

 26. Entledigande av Lars-Olof Johansson (SD) från uppdragen som ledamot i socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2015/00488 101
  Bilaga a) Avsägelse

 27. Entledigande av Zarah Meyner (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i barn och utbildningsnämnden
  Dnr 2015/00496 101
  Dnr 2015/00488 101
  Bilaga a) Avsägelse

 28. Entledigande av Johanna Johansson (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden
  Dnr 2015/00501 101
  Bilaga a) Avsägelse

 29. Anmälningsärenden
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till               vissa funktionshindrade, kvartal 2
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2

 30. Flerårsplan för åren 2016–2018 och budget för år 2016
  Dnr 2015/00367 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 207/2015
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-08-25
            c) Flerårsplan

            Övriga budgetförslag
            d) Moderaternas budgetförslag
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies