Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 30 november 2015 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
  Dnr 2015/00088 600
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 213/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-09-25
            c) Barn- och utbildningsnämnden § 68/2015
            d) Kommunstyrelsen § 101/2015
            e) Motionen

 5. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun
  Dnr 2015/00264 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 214/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-14
            c) Förslag till reviderad arbetsordning
            d) Nuvarande arbetsordning

 6. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun
  Dnr 2015/00477 024
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 215/2015
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-22
            c) Förslag till reviderade bestämmelser
            d) Nuvarande bestämmelser

 7. Revidering av pensionsriktlinjen
  Dnr 2015/00276 024
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 216/2015
            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2015-06-01
            c) Förslag till reviderad pensionsriktlinje

 8. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för de kommunala bolagen
  Dnr 2015/00363 107
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 217/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-08-24

 9. Prövning av verksamhetens förenlighet med det kommunala ändamålet och den kommunala befogenheten för verksamhetsåret 2014 för Ekehagens Forntidsby AB
  Dnr 2015/00509 107
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 218/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-28

 10. Ansökan från Påverås-Marka fiberekonomisk förening om kommunal borgen
  Dnr 2015/00468 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 222/2015
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-01
            c) Ansökan

 11. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport för år 2015
  Dnr 2015/00449 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 223/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-10-20
            c) Direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg § 12/2015
            d) Delårsrapport år 2015
            e) Revisorernas bedömning
            f) PWC:s granskningsrapport

 12. Kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport för år 2015
  Dnr 2015/00454 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 224/2015
            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-10-21
            c) Direktionen för Skaraborgsvatten § 12/2015
            d) Delårsrapport år 2015
            e) Revisorernas bedömning
            f) PWC:s granskningsrapport

 13. Ändring av taxa för felparkeringsavgifter
  Dnr 2015/00462 315
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 225/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-10-12
            c) Tekniska nämnden § 92/2015
            d) Förslag till ändrad taxa

 14. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2016
  Dnr 2015/00549 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag

 15. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016
  Dnr 2015/00504 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 227/2015
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-20

 16. Återbesättande av uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden efter Mantas Mazeitavicius (SD)
  Dnr 2015/00458 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 140/2015
            b) Avsägelse

 17. Entledigande av Ingrid Martens (C) från uppdraget som förste vice ordförande i socialnämnden
  Dnr 2015/00525 101
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies