Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 14 december 2015 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset.

Kultur-, föreningsledar- och idrottsstipendierna samt miljöpris och folkhälsopris delas ut klockan 18:30.

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om uppföljning av beviljade motioner
  Dnr 2015/00231 009
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 231/2015
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-10-23
            c) Kommunstyrelsen § 152/2015
            d) Motionen

 5. Ändring av internräntan
  Dnr 2015/00464 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2015
  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-10-20

 6. Tomtpris för Skattegården, Stenstorp, år 2016
  Dnr 2015/00524 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2015
  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-11-03

 7. Renhållningsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
  Dnr 2015/00517 406
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 235/2015
            b) Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 2015-11-11
            c) Delegationsprotokoll 2015-10-23
            d) Förbundschefens tjänsteutlåtande 2015-10-21
            e) Dom från Vänersborgs tingsrätt
            f) Avfallsplan 2011–2020
            g) Föreskrifter om avfallshantering

 8. Antagande av detaljplan för kvarteret Diamanten med flera, Falköpings kommun
  Dnr 2015/00530 214
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 236/2015
            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2015-11-09
            c) Antagande handlingar

 9. Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
  Dnr 2015/00555 706
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 240/2015
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-11-23
            c) Socialnämnden § 90/2015
            d) Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande 2015-10-26
            e) Förslag till nya avgifter

 10. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)
  Dnr 2015/00602 115
  Bilaga a) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt

 11. Val till styrelsen för Falbygdens Bredband AB – förslag
  Dnr 2015/00413 102
  Bilaga a) Valberedningen § 3/2015

 12. Val av ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2015/00414 102
  Bilaga a) Valberedningen § 4/2015

 13. Val av ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2015/00415 102
  Bilaga a) Valberedningen § 5/2015

 14. Val av styrelse för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
  Dnr 2015/00416 102
  Bilaga a) Valberedningen § 6/2015

 15. Val av ombud vid Hotellfastigheter i Falköpings AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2015/00417 102
  Bilaga a) Valberedningen § 7/2015

 16. Val av ombud vid årsmötet med den ideella föreningen
  Det finns bruk för alla

  Dnr 2015/00418 102
  Bilaga a) Valberedningen § 8/2015

 17. Val till styrelsen för Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening
  Dnr 2015/00426 102
  Bilaga a) Valberedningen § 9/2015

 18. Val av ombud vid Ekehagens Forntidsbys AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2015/00419 102
  Bilaga a) Valberedningen § 10/2015

 19. Val av ombud vid Falköpings Nu:s föreningsstämmor
  Dnr 2015/00420 102
  Bilaga a) Valberedningen § 11/2015

 20. Val av revisor till Falköpings Nu
  Dnr 2015/00421 102
  Bilaga a) Valberedningen § 12/2015

 21. Val av ombud vid Kommuninvests föreningsstämmor
  Dnr 2015/00427 102
  Bilaga a) Valberedningen § 13/2015

 22. Val av ombud vid årsmötet med Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum
  Dnr 2015/00422 102
  Bilaga a) Valberedningen § 14/2015

 23. Val till styrelsen för Stiftelsen 1913 års Maltdrycksbolags Understödsfond
  Dnr 2015/00423 102
  Bilaga a) Valberedningen § 15/2015

 24. Val av kassör för Stiftelsen Alfred Lauréns Understödsfond
  Dnr 2015/00424 102
  Bilaga a) Valberedningen § 16/2015

 25. Val av kassör för Stiftelsen Anders och Estrid Nilssons donationsfond för socialt arbete
  Dnr 2015/00428 102
  Bilaga a) Valberedningen § 17/2015

 26. Val av kassör för Stiftelsen Johan Erik Lauréns donationsfond
  Dnr 2015/00429 102
  Bilaga a) Valberedningen § 18/2015

 27. Val av nämnden för Stiftelsen Joh. Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad
  Dnr 2015/00425 102
  Bilaga a) Valberedningen § 19/2015

 28. Val av nämnden för Stiftelsen Falköpings Utsädesfond
  Dnr 2015/00430 102
  Bilaga a) Valberedningen § 20/2015

 29. Val av ombud vid årsmötet med nätverket Sverige Emilia-Romagna, SERN
  Dnr 2015/00431 102
  Bilaga a) Valberedningen § 22/2015

 30. Anmälningsärenden
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                       vissa funktionshindrade, kvartal 3
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies