Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 25 januari 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset.

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av interpellation från Ed Kahrs (M) om samarbete med alternativa aktörer inom kommunens verksamheter
  Dnr 2015/00627 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 169/2015
            b) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar 2016-01-12

 5. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om urinseparering
  Dnr 2015/00137 351
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 2/2016
            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2015-11-25
            c) Miljönämnden östra Skaraborg § 40/2015 med bilagor
            d) Tekniska nämnden § 79/2015
            e) Byggnadsnämnden § 106/2015
            f) Kommunstyrelsen § 102/2015
            g) Motionen

 6. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2015
  Dnr 2015/00562 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2016
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2015-12-15
            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 17/2015
            d) Delårsrapport år 2015
            e) Revisorernas bedömning
            f) PWC:s granskningsrapport

 7. Ansökan från samfällighetsföreningen Fågeluddens VA om kommunal borgen för byggnadskreditiv
  Dnr 2015/00588 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 9/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-01
            c) Ansökan

 8. Ansökan från barn- och utbildningsnämnden om justering av kostnad för moduler vid Kinnarps förskola
  Dnr 2015/00595 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 18/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-02
            c) Barn- och utbildningsförvaltningen § 111/2015

 9. Förslag till bildande av naturreservatet Mössebergs östsluttning i Falköpings kommun
  Dnr 2013/00286 265
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2016
            b) Kommunekologens tjänsteutlåtande 2015-11-20 med bilagor

 10. Försäljning av fastigheterna Plåtslagaren 19 och 20 på Nygatan/Landbogatan/Repslagaregatan i Gamla Stan, Falköping
  Dnr 2015/00611 253
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 22/2016
            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                             2015-12-04 med bilaga

 11. Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal
  Dnr 2015/00571 250
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 24/2016
            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                             2015-11-23 med bilaga

 12. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Jonas Karlsson (S)
  Dnr 2015/00602 115
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 176/2015
            b) Skrivelse från Skaraborgs tingsrätt

 13. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2015/00623 101
  Bilaga a) Avsägelse

 14. Entledigande av Ida Bengtsson (KD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  Dnr 2016/00014 101
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2016/00015 101
  Bilaga a) Avsägelse

 16. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som 2:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden
  Dnr 2016/00016 101
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies