Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 21 mars 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Information om Skaraborgs kommunalförbunds verksamhet
  Förbundsdirektör Per-Olof Hermansson informerar

 5. Besvarande av motion från Erik Kyrkander (V) om förtätad pendlingsparkering
  Dnr 2015/00372 514
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2016-01-11
            c) Byggnadsnämnden § 133/2015
            d) Kommunstyrelsen § 173/2015
            e) Motionen

 6. Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB om utökad borgensram, förändrat bemyndigande och kommunal borgen som säkerhet för räntesänkningar
  Dnr 2015/00647 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 36/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2015-12-29
            c) Framställan

 7. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om ett levande centrum
  Dnr 2015/00242 141
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 47/2016
            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-01-27
            c) Kommunstyrelsen § 153/2015
            d) Motionen

 8. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om sex timmars arbetsdag
  Dnr 2015/00288 022
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 48/2016
            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-01-26
            c) Barn- och utbildningsnämnden § 91/2015
            d) Kultur- och fritidsnämnden § 76/2015
            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 43/2015
            f) Tekniska nämnden § 105/2015
            g) Räddningsnämnden § 45/2015
            h) Socialnämnden § 83/2015
            i) Kommunstyrelsen § 154/2015
            j) Motionen

 9. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om hantering av arbetstider
  Dnr 2015/00407 022
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2016
            b) Kommunstyrelsens personalutskott § 1/2016
            c) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-01-11
            d) Kommunstyrelsen § 209/2015
            e) Motionen

 10. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
  Dnr 2015/00628 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 52/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-21
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Barn- och utbildningsnämnden § 105/2015

 11. Revidering av byggnadsnämndens reglemente
  Dnr 2015/00641 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 53/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-21
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Byggnadsnämnden § 159/2015

 12. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
  Dnr 2016/00040 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 54/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-25
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente

 13. Revidering av kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente
  Dnr 2016/00037 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 55/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 50/2015

 14. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
  Dnr 2016/00038 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 56/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Kultur- och fritidsnämnden § 87/2015

 15. Revidering av räddningsnämndens reglemente
  Dnr 2015/00651 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Räddningsnämnden § 58/2015

 16. Revidering av socialnämndens reglemente
  Dnr 2015/00575 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-20
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Socialnämnden § 92/2015

 17. Revidering av tekniska nämndens reglemente
  Dnr 2016/00039 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Tekniska nämnden § 4/2016

 18. Revidering av valnämndens reglemente
  Dnr 2016/00036 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-01-22
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Valnämnden § 2/2015

 19. Revidering av kommunrevisionens reglemente
  Dnr 2016/00093 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 61/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-09
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente

 20. Reglemente för överförmyndaren
  Dnr 2016/00041 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 62/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-03
            c) Förslag till reglemente

 21. Ändring av ägardirektiv för Falköpings Hyresbostäder AB
  Dnr 2015/00645 107
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 63/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-12-28
            c) Förslag till ägardirektiv med ändringar

 22. Ledningsplan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
  Dnr 2015/00653 180
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 64/2016
            b) Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2016-01-12
            c) Förslag till ledningsplan

 23. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2016/00134 101
  Bilaga a) Avsägelse

 24. Entledigande av Mattias Lindgren (MP) från uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
  Dnr 2016/00135 101
  Bilaga a) Avsägelse

 25. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 4 2015
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2015
            c) Kommunrevisionens granskning av löner
            d) Kommunstyrelsen § 50/2016
            e) Kommunrevisionens granskning av kommunens hantering av offentlighetsprincipen                   och registrering av handlingar
            f) Kommunstyrelsen § 51/2016
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies