Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 25 april 2016 klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Information om resultatet av ungdomsenkäten LUPP
  Dnr 2016/00185 101
  Bilaga a) Rapporten

  Ungdomsstrateg Sarha Eng informerar

 5. Besvarande av interpellation från Maddelene Larsson (SD) om familjerna i Falköping
  Dnr 2016/00055 710
  Bilaga a) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar
            b) Kommunfullmäktige § 24/2016

 6. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) om att erbjuda samtliga tjejer feministiskt självförsvar i högstadiet och gymnasiet
  Dnr 2015/00229 773
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 82/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-02-29
            c) Barn- och utbildningsnämnden § 92/2015
            d) Kommunstyrelsen § 151/2015
            e) Motionen

 7. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att återuppliva karnevalen i Falköping
  Dnr 2015/00381 861
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 83/2016
            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-03-02
            c) Kultur- och fritidsnämnden § 86/2015
            d) Kommunstyrelsen § 174/2015
            e) Motionen

 8. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om elektroniska voteringssystem
  Dnr 2015/00512 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 84/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-03-02
            c) Kommunstyrelsen § 228/2015
            d) Motionen

 9. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2015
  Dnr 2016/00152 042
  Bilaga a) Revisionsberättelse för år 2015 med bilagor
            b) Granskning av årsredovisning år 2015

 10. Falköpings kommuns årsredovisning med verksamhetsberättelser för år 2015
  Dnr 2016/00106 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 86/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-03-08
            c) Årsredovisningen
            d) Tekniska nämndens slutredovisningar av större byggnads- och anläggningsprojekt

  Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunledningsförvaltningen

 11. Ombudgetering av resultat och investeringar från år 2015 till år 2016
  Dnr 2016/00105 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-03-07

 12. Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor
  Dnr 2015/00463 730
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-02-29
            c) Förslag till reglemente

 13. Köp av fastigheten Sankt Bernhard 9, Botvidsgatan 43, Falköping
  Dnr 2016/00013 252
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-03-10
            c) Avtal

 14. Försäljning av del av fastigheten Smeden 13 på Trädgårdsgatan 27, Falköping
  Dnr 2016/00130 253
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Näringslivschefens tjänsteutlåtande 2016-03-02
            c) Köpekontrakt

 15. Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera
  Dnr 2016/00146 250
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Stadsbyggnadschefen tjänsteutlåtande 2016-03-11
            c) Avtal

 16. Upphävande av taxa för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår inom trafikerade ytor
  Dnr 2016/00089 316
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-02-16
            c) Tekniska nämnden § 127/2015
            d) Taxan

 17. Framställan från Falköpings Hyresbostäder AB om utökad borgensram för dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg
  Dnr 2016/00123 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-02-26

 18. Redovisning av obesvarade motioner april 2016
  Dnr 2016/00164 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-03-17

 19. Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2016–2018
  Dnr 2016/00069 026
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 32/2016
            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-02-03
            c) Jämställdhets- och mångfaldsplan

 20. Val av ombud vid årsmötet med nätverket Sverige Emilia-Romagna, SERN
  Dnr 2015/00431 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 195/2015

 21. Återbesättande av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Mattias Lindgren (MP)
  Dnr 2016/00135 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 48/2016

 22. Entledigande av Viktor Hansson (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00168 101
  Bilaga a) Avsägelse 2016-03-15

 23. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Slutrapporten från ungdomsenkäten LUPP – Ung i Falköping år 2015
            b) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2015-11-26, 2016-01-14, 2016-02-11                   och 2016-03-10
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies