Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 30 maj 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Information om Falköpings kommuns kommunikationsarbete
  Kommunikationschef Pascal Tshibanda informerar

 5. Antagande av policy för föreningsbidrag
  Dnr 2016/00175 805
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-03- 24
            c) Förslag till policy

 6. Ändring av taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommun
  Dnr 2016/00174 702
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 122/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 05
            c) Socialnämnden § 36/2016
            d) Förslag till reviderad taxa
            e) Nuvarande taxa

 7. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015
  Dnr 2016/00180 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen 123/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 11
            c) Direktionen för AÖS § 8/2016
            d) Årsredovisning år 2015
            e) Revisionsberättelse år 2015
            f) Granskningsrapport år 2015

 8. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015
  Dnr 2016/00195 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen 124/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 11
            c) Direktionen för MÖS § 1/2016
            d) Årsredovisning år 2015
            e) Revisionsberättelse år 2015
            f) Granskningsrapport år 2015

 9. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015
  Dnr 2016/00206 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen 125/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 13
            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 4/2016
            d) Årsredovisning år 2015
            e) Revisionsberättelse år 2015
            f) Granskningsrapport år 2015

 10. Återbesättande av ersättare i tekniska nämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Viktor Hansson (SD)
  Dnr 2016/00168 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 71/2016

 11. Entledigande av Sebastian Zettersten (SD) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2016/00234 101
  Bilaga a) Avsägelse

 12. Entledigande av Martin Staberg (SD) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
  Dnr 2016/00278 023
  Bilaga a) Avsägelse
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies