Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 27 juni 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om riktlinjer vid upphandling av närproducerade råvaror och livsmedel
  Dnr 2015/00615 053
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 131/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-05- 16
            c) Tekniska nämnden § 34/2016
            d) Kommunstyrelsen § 44/2016
            e) Motionen

 5. Besvarande av motion från Annika Carp (L) om att HBT-certifiera en äldre- eller omsorgsboendeavdelning
  Dnr 2015/00625 730
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 132/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 28
            c) Socialnämnden § 48/2016
            d) Kommunstyrelsen § 45/2016
            e) Motionen

 6. Falköpings kommuns tertialuppföljning april 2016
  Dnr 2016/00256 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 134/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05- 13
            c) Tertialrapporten

 7. Budgetramförändring för hyreskostnader, kapitalkostnader med mera år 2016
  Dnr 2016/00258 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 135/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05- 16

 8. Antagande av policy för verksamhets- och ekonomistyrning
  Dnr 2016/00225 049
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 137/2016
            b) Kommunjuristens och ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 18
            c) Förslag till policy

 9. Antagande av arbetsmarknadsstrategi
  Dnr 2016/00244 142
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 138/2016
            b) Chefen för logistik och infrastrukturs tjänsteutlåtande 2016-04- 26
            c) Förslag till strategi

 10. Ansökan från Borgunda byanäts ekonomiska förening om borgen för bredbandsutbyggnad
  Dnr 2016/00254 045
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 29
            c) Ansökan

 11. Återbesättande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Viktor Hansson (SD)
  Dnr 2016/00168 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 82/2016

 12. Entledigande av Helena Wigh (SD) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen
  Dnr 2016/00294 101
  Bilaga a) Avsägelse

 13. Entledigande av Lilian Odh (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden
  Dnr 2016/00297 101
  Bilaga a) Avsägelse

 14. Entledigande av Cathrine Croona (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2016/00323 023
  Bilaga a) Avsägelse
 15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                       vissa funktionshindrade, kvartal 1 2016
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 2016
            c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-05-12
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies