Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 september 2016 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Information om arbetet i kommunfullmäktiges demokratiberedning
  Demokratiberedningens ordförande Elin Liljebäck-Nilsson informerar

 5. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) och Ingrid A. Jarlsson (M) om god hälsa åt alla genom samverkan mellan region och kommun
  Dnr 2016/00017 773
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 167/2016
            b) Personalchefens tjänsteutlåtande 2016-08-05
            c) Kommunstyrelsen § 75/2016
            d) Motionen

 6. Besvarande av motion från Anders Winlöf (M) och Ed Kahrs (M) om krav på motprestation för försörjningsstöd
  Dnr 2016/00127 754
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 168/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-30
            c) Socialnämnden § 76/2016
            d) Socialnämndens beslutsunderlag
            e) Kommunstyrelsen § 111/2016
            f) Motionen

 7. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om införande av avgiftsfria halkskydd till personer över 65 år
  Dnr 2016/00166 773
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 169/2016
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-07-04
            c) Räddningsnämnden § 22/2016
            d) Kommunstyrelsen § 112/2016
            e) Motionen

 8. Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlems-insats år 2016
  Dnr 2016/00301 049
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 172/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-06-27
            c) Förfrågan från Kommuninvest

 9. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2017
  Dnr 2016/00407 006
  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag

 10. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)
  Dnr 2016/00294 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 108/2016

 11. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Krister Sjölin (S)
  Dnr 2016/00351 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 110/2016

 12. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Bendefors (M)
  Dnr 2016/00371 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 111/2016

 13. Entledigande av Marie Leward-Westin (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden
  Dnr 2016/00386 101
  Bilaga a) Avsägelse

 14. Entledigande av Dennis Essgren (SD) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden
  Dnr 2016/00388 101
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Entledigande av Fathi Sheekhusen (KD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00397 101
  Bilaga a) Avsägelse

 16. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 år 2016
            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2 år                     2016
            c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-09-08
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies