Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 31 oktober 2016 klockan 9:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om invandringspaus och folkomröstning kring fortsatt mottagande
  Dnr 2016/00043 133
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 184/2016
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-09-22
            c) Byggnadsnämnden § 66/2016
            d) Socialnämnden § 60/2016
            e) Socialnämndens beslutsunderlag
            f) Kommunstyrelsen § 76/2016
            g) Motionen

 5. Delårsrapport för Falköpings kommun år 2016
  Dnr 2016/00382 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 186/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-09-19
            c) Delårsrapporten
            d) Revisorernas bedömning
            e) Granskningsrapport

 6. Nya föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
  Dnr 2016/00390 706
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 190/2016
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-09-02
            c) Socialnämnden § 78/2016
            d) Socialnämndens beslutsunderlag
            e) Förslag till nya föreskrifter med markerade förändringar

 7. Fastighetsaktiebolaget Mössebergs investering i lagerlokal i området Brogärdet i Falköping
  Dnr 2016/00403 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 193/2016
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2016-09-07
            c) Skrivelse från Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

 8. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2016
  Dnr 2016/00424 100
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 198/2016
            b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-09-22

 9. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Marie Leward-Westin (MP)
  Dnr 2016/00386 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 124/2016

 10. Entledigande av Katarina Thunander (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00421 023
  Bilaga a) Avsägelse

 11. Entledigande av Hanna Nord (S) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2016/00429 023
  Bilaga a) Avsägelse

 12. Anmälningsärenden
  Dnr 2016/00148 101
  Bilaga a) Dom från Vänersborgs tingsrätt om överklagande av detaljplanen för kvarteret Diamanten

 13. Flerårsplan för åren 2017–2019 och budget för år 2017
  Dnr 2016/00383 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2016
            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-11
            c) Flerårsplan
            Övriga budgetförslag skickas den 25 oktober 2016
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies