Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information

Kommunfullmäktige hade sitt sammanträde måndagen den 30 januari 2017 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Före sammanträdet så förrättas en andaktsstund och strax efter det så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om att starta upp en intraprenad i någon eller några av kommunens verksamheter
  Dnr 2016/00387 109
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 1/2017
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-11-03
            c) Kommunstyrelsen § 180/2016
            d) Motionen

 5. Revidering av arkivreglemente
  Dnr 2016/00495 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 4/2017
            b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande 2016-11-07
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente

 6. Revidering av reglemente för rådet för funktions-hinderfrågor
  Dnr 2016/00554 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 5/2017
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-12-06
            c) Förslag till reviderat reglemente
            d) Nuvarande reglemente
            e) Tekniska nämnden § 108/2016

 7. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2016
  Dnr 2016/00497 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2017
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-29
            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 20/2016
            d) Delårsrapporten
            e) Revisorernas bedömning
            f) Granskningsrapporten

 8. Försäljning av del av fastigheterna Dotorp 6:28 och Friggeråker 25:8 i Falköping till Fastighetsaktiebolaget Mösseberg för uppförande av lagerterminal
  Dnr 2016/00579 253
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2017
            b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-12-12
            c) Förslag till avtal med bilagor

 9. Investering i spåranslutning vid lagerterminal på Brogärdet
  Dnr 2016/00571 501
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 11/2017
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-12-07

 10. Återbesättande av uppdragen som ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB och ledamot i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg efter Julia Björck (S)
  Dnr 2016/00519 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 164/2016

 11. Entledigande av Sara Cronholm från uppdraget som ersättare för överförmyndaren
  Dnr 2016/00569 101
  Bilaga a) Avsägelse

 12. Entledigande av Emil Estébanez (V) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2016/00584 023
  Bilaga a) Avsägelse

 13. Entledigande av Birgitta Friggeråker (C) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2016/00591 023
  Bilaga a) Avsägelse

 14. Entledigande av Adam Johansson (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2016/00603 023
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-12-09
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies