Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 24 april 2017 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av interpellation från Maddelen Larsson (SD) om säkerheten i kommunens skolor
  Dnr 2017/00160 600
  Bilaga a) Svar på interpellationen skickas senare
           b) Kommunfullmäktige § 31/2017
           c) Interpellationen

 5. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2016
  Dnr 2017/00126 042
  Bilaga a) Revisionsberättelse för år 2016 med bilagor
  b) Granskning av årsredovisning år 2016

 6. Falköpings kommuns årsredovisning för år 2016
  Dnr 2017/00103 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 44/2017
           b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande
           c) Förslag till årsredovisning
           d) Tekniska nämndens slutredovisningar av större byggnads- och anläggningsprojekt

  Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunlednings-förvaltningens kansliavdelning

 7. Ombudgetering av resultat och investeringar från år 2016 till år 2017
  Dnr 2017/00104 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 45/2017
           b) Ekonomens tjänsteutlåtande

 8. Budgetramförändring för kapitalkostnader, anslags-finansierad hyra och städ med mera år 2017
  Dnr 2017/00105 041
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 46/2017
           b) Ekonomens tjänsteutlåtande
           c) Underlag till budgetramförändringar
 9. Exploateringsavtal med Falköpings Mejeri om Lantmannen 7 med flera
  Dnr 2017/00062 250
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 49/2017
           b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande
           c) Förslag till avtal

 10. Redovisning av obesvarade motioner april 2017
  Dnr 2017/00121 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 53/2017
           b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

 11. Återbesättande av uppdraget som ersättare i demokratiberedningen efter Marita Ljus (SD)
  Dnr 2017/00054 101
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 35/2017

 12. Återbesättande av uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden efter Sonja Eriksson (SD)
  Dnr 2017/00078 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 37/2017

 13. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sebastian Zettersten (SD)
  Dnr 2017/00145 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 38/2017

 14. Entledigande av Malin Johansson (MP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2017/00173 023
  Bilaga a) Avsägelse

 15. Entledigande av Morgan Billman (M) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden
  Dnr 2017/00184 101
  Bilaga a) Avsägelse

 16. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2017/00208 023
  Bilaga a) Avsägelse

 17. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00213 023
  Bilaga a) Avsägelse

 18. Entledigande av Per-Anders Larsson (S) från uppdragen som ersättare i tekniska nämnden och ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg
  Dnr 2017/00214 023
  Bilaga a) Avsägelse

 19. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-03-30
           b) Kommunrevisionens granskning av tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda                  styrdokument
           c) Kommunstyrelsen § 47/2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies