Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Direktsändning

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 29 maj 2017 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Besvarande av interpellation från Inger Lilja (V) om de folkvaldas delaktighet och inflytande i frågan om uthyrning av medborgarhuset
  Dnr 2017/00241 101
  Bilaga a) Svar på interpellationen skickas senare
            b) Kommunfullmäktige § 42/2017
            c) Interpellationen

 5. Revidering av reglemente för byggnadsnämnden
  Dnr 2017/00165 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Kommunledningsförvaltningens förslag till reviderat reglemente
            d) Byggnadsnämnden § 40/2017
            e) Byggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente

 6. Riktlinje för social investeringsreserv
  Dnr 2016/00481 040
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2017
            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till riktlinje

 7. Policy för digitalisering
  Dnr 2017/00083 005
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2017
            b) IT-chefens tjänateutlåtande
            c) Förslag till policy

 8. Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
  Dnr 2017/00181 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Nuvarande taxa
            d) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 5/2017

 9. Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7, Falköping
  Dnr 2017/00187 299
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 62/2017
            b) Ekonomens tjänsteutlåtande
            c) Tekniska nämnden § 25/2017
            d) Programhandling
            e) Kostnadsberäkning

 10. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016
  Dnr 2017/00178 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 68/2017
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
            c) Direktionen för MÖS § 1/2017
            d) Årsredovisning år 2016
            e) Revisionsberättelse år 2016
            f) Granskningsrapport år 2016

 11. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016
  Dnr 2017/00180 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 69/2017
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 3/2017
            d) Årsredovisning år 2016
            e) Revisionsberättelse år 2016
            f) Granskningsrapport år 2016

Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies