Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 26 juni 2017 klockan 19:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Allmänhetens frågestund

 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 4. Falköpings kommuns delårsrapport per april 2017
  Dnr 2017/00252 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 75/2017
            b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande
            c) Delårsrapporten

 5. Policy för medborgardialog
  Dnr 2016/00509 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 78/2017
            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till policy
            d) Nämndernas remissvar

 6. Policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar
  Dnr 2017/00087 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 79/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till policy
            d) Nämndernas remissvar

 7. Policy för sponsring
  Dnr 2017/00086 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 80/2017
            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till policy
            d) Nämndernas remissvar

 8. Avtal om överlåtelse av räddningsnämnden i Skara kommuns lösa egendom till Falköpings kommun
  Dnr 2017/00236 001
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 82/2017
            b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till avtal med bilaga

 9. Tilläggsavtal om ekonomisk fördelningsmodell i gemensam nämnd för samhällsskydd för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner
  Dnr 2017/00235 001
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 83/2017
            b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande
            c) Förslag till avtal

 10. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016
  Dnr 2017/00221 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2017
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 5/2017
            d) Årsredovisning
            e) Revisionsberättelse
            f) Granskningsrapport

 11. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016
  Dnr 2017/00249 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 88/2017
            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
            c) Direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst § 275/2017
            d) Årsredovisning
            e) Revisionsberättelse
            f) Granskningsrapport

 12. Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7, Falköping
  Dnr 2017/00187 299
  Bilaga a) Kommunstyrelsens ordförandes beslut
            b) Tekniska nämnden § 57/2017
            c) Kommunstyrelsen § 89/2017
            d) Kommunfullmäktige § 68/2017
            e) Programhandling
            f) Kostnadsberäkning

 13. Val av revisor till Johan Halléns Understödsfond för behövande köpmän
  Dnr 2017/00342 102

 14. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kelesh Hussein (S)
  Dnr 2017/00208 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 71/2017

 15. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00338 101
  Bilaga a) Avsägelse

 16. Entledigande av Peter Romlén (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2017/00337 101
  Bilaga a) Avsägelse

 17. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga a) Kommunrevisionens granskningsrapport gällande styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstverksamheten
            b) Socialnämnden § 45/2017 – svar på kommunrevisionens granskning
            c) Demokratiberednings mötesanteckningar 2017-05- 19
            d) Socialnämnden § 55/2017 – Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 1 år 2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies