Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Mötets öppnande

På grund av ombyggnaden i stadshuset så saknade vi under inledningen av mötet internetförbindelse. Detta ledde dessvärre till att vi inte kunde sända delar av morgonen och att de inledande ärendena saknar bild.

Kommunfullmäktige startar sitt sammanträde måndagen den 30 oktober 2017 klockan 09:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Strax före så får ni en genomgång av dagens ärendelista.

Föredragningslista och bilagor finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Conny Johansson (S)

 4. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2018
  Dnr 2017/00450 006
  Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag

 5. Delårsrapport för Falköpings kommun 2017
  Dnr 2017/00462 042
  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 123/2017
  b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2017
  c) T.f. ekonomichefens och ekonomens tjänsteutlåtande
  d) Delårsrapport augusti 2017
  e) Tjänsteutlåtande inför kommunstyrelsen

 6. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2017
  Dnr 2017/00392 101
  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 131/2017
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

 7. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ombudsersättare i Det finns bruk för alla, ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens mångfaldsutskott och ersättare i valberedningen.
  Dnr 2017/00502 023
  Bilaga a) Avsägelse

 8. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00503 023
  Bilaga a) Avsägelse

 9. Anmälningsärenden
  Dnr 2017/00014 101
  Bilaga
  a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL kvartal 2
  b) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-09- 14
  c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-06- 20
  d) Information från Valnämnden om valdistriktsindelning 2018

 10. Folkinitiativ om att hålla folkomröstning om processen kring den nya skolorganisationen
  Dnr 2017/00276 111
  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 125/2017
  b) 1:e vice ordförandes förslag till beslut
  c) Kanslichefens tjänsteutlåtande
  d) Redovisning av arbetet med att granska namninsamling
  e) Skrivelse från Åsle föräldraförening

 11. Flerårsplan för åren 2018-2020 och budget för år 2018
  Dnr 2017/00460 041
  Bilaga
  a) Kommunstyrelsen § 133/2017
  b) Ekonomens tjänsteutlåtande
  c) Flerårsplanen 2018-2020 med budget 2018
  d) Moderaternas budgetförslag
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies