Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 29 januari 2018 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Tider

Klockan 18:00 - Sändningen startar
Klockan 18:00 - Andaktstund
Klockan 18:30 - Kommunfullmäktiges sammanträde

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Kallelser med föredragningslistor och handlingar finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Besvarande av interpellation från Annika Carp (L) om vad Falköpings kommun gör för att uppmärksamma och motverka förekomst av sexuella trakasserier i skolan
  Dnr 2017/00589 101
  Bilaga a) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar – skickas senare
  b) Kommunfullmäktige § 123/2017
  c) Interpellationen

 4. Besvarande av interpellation från Annika Carp (L) om vad Falköpings kommun gör för att uppmärksamma och motverka förekomst av sexuella trakasserier inom vård och omsorg
  Dnr 2017/00588 101
  Bilaga a) Socialnämndens ordförandens svar
  b) Kommunfullmäktige § 124/2017
  c) Interpellationen

 5. Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente
  Dnr 2017/00440 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 4/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till reglemente
  d) Kultur- och fritidsnämnden § 56/2017

 6. Policy och riktlinjer för upphandling och inköp
  Dnr 2017/00088 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 5/2018
  b) Ekonomens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till policy
  d) Förslag till riktlinjer

 7. Riktlinjer för föreningsbidrag
  Dnr 2017/00525 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 6/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till ändrade riktlinjer (slutlig version)
  d) Förslag till ändrade riktlinjer (remissversion)
  e) Kultur- och fritidsnämnden § 95/2017
  f) Remiss till kultur- och fritidsnämnden

 8. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar
  Dnr 2017/00516 346
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förvaltningens förslag till taxa
  d) Tekniska nämndens förslag till taxa
  e) Tekniska nämnden § 98/2017

 9. Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  Dnr 2017/00584 706
  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 8/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till avgifter
  d) Socialnämnden § 98/2017
  e) KFS 2016:14
  f) KFS 2014:1

 10. Markanvisningsavtal för kvarteret Prästgårdsgärde
  Dnr 2017/00332 269
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 12/2018
  b) Mark- och exploateringsansvariges tjänsteutlåtande
  c) Utkast till markanvisningsavtal

 11. Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund
  Dnr 2017/00538 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till reviderad förbundsordning
  d) Förbundsfullmäktige § 24/2017

 12. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport år 2017
  Dnr 2017/00496 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 19/2017
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Delårsrapporten
  d) Revisorernas rapport
  e) Revisorernas bedömning
  f) Tolkförmedling Väst § 287/2017

 13. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2017
  Dnr 2017/00507 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 20/2018
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Delårsrapport och verksamhetsberättelse
  d) Revisorernas bedömning
  e) MÖS § 17/2017

 14. Besvarande av motion från Ed Kahrs (M) om fria pedagogiska måltider till personal i förskolan
  Dnr 2017/00148 622
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 21/2018
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Personalutskottet § 17/2017
  e) Barn- och utbildningsnämnden § 115/2017
  e) Kommunstyrelsen § 71/2017
  f) Kommunfullmäktige § 41/2017
  g) Motionen

 15. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) med flera om pedagogiska måltider för personal i barnomsorg och grundskola
  Dnr 2017/00312 622
  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 22/2017
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Personalutskottet § 18/2017
  d) Barn- och utbildningsnämnden § 91/2017
  e) Kommunstyrelsen § 91/2017
  f) Kommunfullmäktige § 62/2017
  g) Motionen

 16. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) med flera om vårdbiträden för att förbättra arbetsmiljön och kvaliteten i våra kommunala verksamheter
  Dnr 2017/00323 026
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 23/2017
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Personalutskottet § 16/2017
  d) Socialnämnden § 91/2017
  e) Kommunstyrelsen § 99/2017
  f) Kommunfullmäktige § 77/2017
  g) Motionen

 17. Återbesättande av uppdraget som ledamot i tekniska nämnden
  Dnr 2017/00518 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 140/2017

 18. Återbesättande av uppdraget som ledamot i kompetens och arbetslivsnämnden
  Dnr 2017/00526 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 142/2017

 19. Återbesättande av uppdraget som direktionsersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg
  Dnr 2017/00624 101

 20. Återbesättande av uppdraget som ledamot i Folkhälsorådet
  Dnr 2017/00625 101

 21. Återbesättande av uppdraget som styrelseledamot i Hotellfastigheter i Falköping AB
  Dnr 2017/00626 101

 22. Återbesättande av uppdraget som ledamot i Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg
  Dnr 2017/00627 101

 23. Återbesättande av uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden
  Dnr 2017/00628 101

 24. Återbesättande av uppdraget som ombud vid Falbygdens Bredband AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00406 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 148/2017

 25. Återbesättande av uppdraget som ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00524 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 149/2017

 26. Återbesättande av uppdraget som ombud vid Ekehagens forntidsby AB:s bolagsstämmor
  Dnr 2017/00415 102
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 161/2017

 27. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00604 023
  Bilaga a) Avsägelse

 28. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som förste vice ordförande i kommunfullmäktige
  Dnr 2017/00605 023
  Bilaga a) Avsägelse

 29. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som ordförande i demokratiberedningen
  Dnr 2017/00606 023
  Bilaga a) Avsägelse

 30. Entledigande av Elin Liljebäck Nilsson (KD) från uppdraget som stämmoombud i ideella föreningen Bruk för alla
  Dnr 2017/00607 023
  Bilaga a) Avsägelse

 31. Entledigande av Johanna Svensson (S) från uppdraget som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och som ledamot i stiftelsen Ekehagens forntidsby
  Dnr 2017/00639 023
  Bilaga a) Avsägelse

 32. Entledigande av Zarah Meyner (-) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2018/00004 023
  Bilaga a) Avsägelse

 33. Entledigande av Per Arnander (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  Dnr 2018/00019 023
  Bilaga a) Avsägelse

 34. Anmälningsärenden
  Dnr 2018/00023 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar från 24 november 2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies