Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 26 februari 2018, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Kallelser med föredragningslistor och handlingar finns här.

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
  Dnr 2018/00024 101

 3. Visning av Falköpings kommuns digitala översiktsplan

 4. Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med flera om motion och folkhälsa för alla
  Dnr 2017/00459 820
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 31/2018
  b) Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Tekniska nämnden § 122/2017
  e) Kultur- och fritidsnämnden § 92/2017
  f) Kommunstyrelsen § 134/2017
  g) Kommunfullmäktige § 93/2017

 5. Antagande av översiktsplan för Falköpings kommun för åren 2017–2030
  Dnr 2017/00556 212
  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 32/2018
  b) Kommunarkitektens tjänsteutlåtande
  c) Länk till översiktsplanen – se separat mail
  d) Miljökonsekvensbeskrivning

 6. Beslut om valdistriktsindelning
  Dnr 2017/00603 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsens § 34/2018
  b) T.f. ekonomichefens tjänsteutlåtande
  c) Föreläggande om komplettering
  d) Underrättelse inför beslut
  e) Mailkonversation med Länsstyrelsen

 7. Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning
  Dnr 2017/00622 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 36/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till ändring av policy

 8. Uppdatering av naturvårdsprogram för Falköpings kommun
  Dnr 2017/00096 430
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 38/2018
  b) Kommunekologens tjänsteutlåtande
  c) Reviderat förslag till program

 9. Avgift för kommunala praktikplatser
  Dnr 2017/00621 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 39/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Kompetens och arbetslivsnämnden § 42/2017

 10. Entledigande av Liina Khorand (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
  Dnr 2018/00039 101
  Bilaga a) Avsägelse

 11. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018
  Dnr 2018/00023 101
  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2018-01-11
  b) Revisionsrapport gällande granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
  c) Gransknings av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
  d) Falköpings Hyresbostäder AB:s budget och flerårsplan
  e) T.f. ekonomichefens P.M. om Falköpings Hyresbostäder AB:s budget
  f) Arbetsordning för styrelsen i Fastighets AB Mösseberg
  g) Arbetsordning för styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB
  h) Rapport av ej verkställande gynnande beslut LSS och SoL kvartal 3 2017
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies