Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 21 april 2018, klockan 17:00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
  Dnr 2018/00024 101

 3. Besvarande av interpellation från Erik Kyrkander (V) om medmänsklighet och solidaritet
  Dnr 2018/00136 101
  Bilaga a) Socialnämndens ordförandes svar skickas senare
  b) Kommunfullmäktige § 53/2018
  c) Interpellationen

 4. Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) om fullmäktigeberedning för hållbar utveckling
  Dnr 2017/00531 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 63/2018
  b) Chefen för hållbar utvecklings och kanslichefens tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Kommunfullmäktige § 104/2017
  e) Kommunstyrelsen § 162/2017

 5. Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) om ett generellt förbud mot nötter, jordnötter och mandel i kommunala verksamheter
  Dnr 2017/00534 101 Bilaga a) Kommunstyrelsen § 64/2018
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Tekniska nämnden § 8/2018
  e) Kommunstyrelsens personalutskott § 4/2018
  f) Kommunfullmäktige § 107/2017
  g) Kommunstyrelsen § 165/2017

 6. Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) om utökat pantsystem i Falköpings kommun
  Dnr 2017/00535 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 65/2018
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Tekniska nämnden § 9/2018
  e) Kommunfullmäktige § 108/2017
  f) Kommunstyrelsen § 166/2017

 7. Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2017
  Dnr 2018/00084 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 66/2018
  b) Ekonomens och kommunstrategens tjänsteutlåtande
  c) Verksamhetsredovisning

 8. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2017
  Dnr 2018/00174 042
  Bilaga a) Revisionsberättelse
  b) Granskningsrapport årsredovisningen 2017

 9. Falköpings kommuns årsredovisning 2017 och medel till kommunstyrelsens förfogande år 2018
  Dnr 2018/00083 042
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 67/2018
  b) Controllerns tjänsteutlåtande
  c) Årsredovisningen
  d) Tekniska nämndens slutredovisning av projekt över 5 miljoner kronor

 10. Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens
  styrelse, nämnder och enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2017
  Dnr 2018/00175 042

 11. Utveckling av Marjarps logistikområde
  Dnr 2018/00009 537
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 68/2018
  b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande
  c) Letter of Intent (LOI)
  d) Köpeavtal del av Friggeråker 25:8
  e) Markanvisningsavtal del av Friggeråker 25:8 m.fl. etapp 2
  f) Markanvisningsavtal del av Friggeråker 25:8
  g) Avtal om servitut
  h) Bilaga 6 Friggeråker industriväg GC-väg

 12. Avtal om verksamhetsövergång från ekonomiska föreningen Det finns bruk för alla till Falköpings kommun
  Dnr 2018/00094 107
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 69/2018
  b) Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
  c) Förslag till avtal

 13. Revidering av reglemente för socialnämnden
  Dnr 2018/00089 003
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 70/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag till reglemente
  d) Socialnämnden § 30/2018

 14. Avgifter och bestämmelser om ersättningar till kommunen för personer med insatser inom socialtjänstområdet
  Dnr 2018/00041 706 Bilaga a) Kommunstyrelsen § 71/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  d) Förslag till föreskrifter om avgifter och ersättningar
  d) Socialnämnden § 4/2018

 15. Redovisning av obesvarade motioner april 2018
  Dnr 2018/00106 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2018
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

 16. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
  Dnr 2018/00141 023
  Bilaga a) Avsägelse

 17. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
  Dnr 2018/00142 023
  Bilaga a) Avsägelse

 18. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
  Dnr 2018/00143 023
  Bilaga a) Avsägelse

 19. Entledigande av Magnus Hägg (MP) från uppdraget som ersättare i demokratiberedningen
  Dnr 2018/00144 023
  Bilaga a) Avsägelse

 20. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2018
  Dnr 2018/00023 101
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies