Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 28 maj 2018, klockan 18:30 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finns här

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) om modellskola
  Dnr 2017/00532 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 86/2018
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Barn- och utbildningsnämnden § 31/2018
  e) Kommunstyrelsens personalutskott § 3/2018
  f) Kommunfullmäktige § 105/2017
  g) Kommunstyrelsen § 136/2017

 4. Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) om fossilbränslefri fordonsflotta i Falköpings kommun
  Dnr 2017/00533 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 87/2018
  b) Chefen för hållbar utvecklings tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Tekniska nämnden § 10/2018
  e) Kommunfullmäktige § 106/2017
  f) Kommunstyrelsen § 164/2017

 5. Besvarande av motion från Magnus Hägg (MP) och Laila Blom (MP) om ekologiskt hållbar skolmat
  Dnr 2017/00536 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 88/2018
  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Barn- och utbildningsnämnden § 30/2018
  e) Tekniska nämnden § 7/2018
  f) Kommunfullmäktige § 109/2017
  g) Kommunstyrelsen § 167/2017

 6. Besvarande av motion från Ed Kahrs (M) om utmaningsrätt för att säkra bästa kvalitén i våra verksamheter
  Dnr 2018/00038 101
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 89/2018
  b)Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Motionen
  d) Kommunfullmäktige § 6/2018
  e) Kommunstyrelsen § 49/2018

 7. Driftsram- och investeringsbudgetsförflyttning
  Dnr 2018/00076 049
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 90/2018
  b) Ekonomens tjänsteutlåtande
  c) Barn- och utbildningsnämnden § 5/2018

 8. Lokalbrist i skolorna i centralorten
  Dnr 2018/00126 291
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 91/2018
  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande
  c) Tekniska nämnden § 54/2018
  d) Kostnadsunderlag

 9. Antagande av resepolicy för Falköpings kommun
  Dnr 2017/00555 539
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 92/2018
  b) Chefen för hållbar utvecklings tjänsteutlåtande
  c) Förslag till resepolicy

 10. Ändring av reglemente för färdtjänst Dnr 2017/00637 736 Bilaga a) Kommunstyrelsen § 93/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Socialnämnden § 29/2018
  d) Utredningssekreterarens tjänsteutlåtande
  e) Rådet för funktionshinderfrågor
  f) Skaraborgs kommunalförbunds § 98/2017
  g) Bilaga 1
  h) Bilaga 2
  i) Bilaga 3
  j) Bilaga 4
  k) Bilaga 5

 11. Upphävande av beslut om avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
  Dnr 2018/00160 356
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 94/2018
  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  c) Avfallshantering Östra Skaraborg § 6/2018

 12. Försäljning del av Gamla Stan 2:26 (Biltema)
  Dnr 2018/00147 253
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 95/2018
  b) Mark- och exploateringsansvariges tjänsteutlåtande
  c) Köpeavtal

 13. Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
  Dnr 2018/00132 106
  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 103/2018
  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande
  c) Förslag på ny förbundsordning
  d) Tolkförmedling Väst § 307/2018

 14. Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017
  Dnr 2018/00164 042
  Bilaga a) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  b) Årsredovisning
  c) Revisionsberättelse

 15. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017
  Dnr 2018/00096 042
  Bilaga a) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  b) Årsredovisning
  c) Revisionsberättelse
  d) AÖS § 4/2018

 16. Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) årsredovisning med miljönämndens verksamhetsberättelse för 2017
  Dnr 2018/00125 042
  Bilaga a) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande
  b) Årsredovisning
  c) Revisionsberättelse
  d) MÖS direktionen § 2/2018

 17. Återbesättande av uppdraget som ersättare i demokratiberedningen efter Magnus Hägg (MP)
  Dnr 2018/00144 023
  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 76/2018

 18. Entledigande av Thomas Ekberg (politisk obunden) från uppdraget som ledamot i Ekehagens Forntidsby AB
  Dnr 2018/00171 023
  Bilaga a) Avsägelse

 19. Återbesättande av uppdraget som ledamot i Ekehagens Forntidsby AB efter Kenneth Österberg (partipolitiskt obunden)
  Dnr 2018/00198 107

 20. Återbesättande av uppdraget som ersättare i Falbygdens Bredband AB efter Kenneth Österberg (partipolitiskt obunden)
  Dnr 2018/00219 107

 21. Anmälningsärenden
  Dnr 2018/00023 101
  Bilaga a) Valdistriktsindelning inför Europaparlamentsvalet 2019
  b) Demokratiberednings mötesanteckningar 20 april
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies