Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information kring ärendelistan

Falköpings kommunfullmäktige håller sitt sammanträde måndagen den 26 november 2018, klockan 09:00 i kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset

Strax före sammanträdet så får ni en genomgång av dagens ärendelista

Föredragningslistor och handlingar finner du här

I samband med sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress år 2019 att förrättas.

Dagens ärenden

 1. Val av protokollsjusterare

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Revidering av samverkansavtal och reglemente för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg med Götene, Skara och Tidaholms kommuner

 4. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

 5. Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

 6. Revidering av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten

 7. Ändring av taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

 8. Ändring av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

 9. Ändring av taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

 10. Ändring av taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

 11. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

 12. Ändring av avgifter för Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpbadet

 13. Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby

 14. Ändring av taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun

 15. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per juni 2018

 16. Kommunalförbundet Skaraborgsvattens delårsrapport per den 30 juni 2018

 17. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

 18. Falköpings kommuns delårsrapport per augusti 2018 och omfördelning av budgetram mellan barn- och utbildningsnämnden och centrala poster för år 2018

 19. Utökad låneram för år 2018

 20. Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2019

 21. Entledigande av Alice Andersson (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 22. Flerårsplan för åren 2019–2021 och budget för år 2019
Denna WebbTV sändning produceras i sammarbete med Radio Falköping 90,8 MHz
© Radio Falköping - Webbsidan använder Cookies